Refund and Returns Policy

การคืนสินค้า / คืนเงิน

ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อมีการเรียกเก็บในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายอย่างใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องทำการแจ้งเราผ่านทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือ โทรแจ้งเราภายในวันที่ได้เปิดเช็คสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีตำหนิ หรือมีข้อบกพร่อง มิฉะนั้น เรามีดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมา ภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ

คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท

การคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้

  • หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ / ไม่ถูกต้อง / เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
    Seasunscuba ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่นำไปลงน้ำ หรือทดลองใช้านจริงแล้ว เราไม่มีความรับผิดต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลนั้น
  • สินค้าต้องถูกส่งคืนในมูลค่าราคาตามการยืนยันคำสั่งซื้อ
  • ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้
  • ลุกค้าจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการ และรับผิดชอบค่าจัดส่งคืนทั้งหมด เว้นแต่เหตุในการคืนนั้นเป็นความผิดของฝ่าย Seasunscuba
  • ในกรณีแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าก่อนในหน้า ติดต่อเรา
  • ในการคืนสินค้า โปรดคืนในรูปแบบการคืนที่ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จตัวจริง ในการส่งคืนทางไปรษณีย์ กำหนดให้ใช้รูปแบบการคืนที่ครบถ้วน โปรดทราบว่า การคืนนั้นจะมิได้ดำเนินการที่ร้านค้า เราจะดำเนินกระบวนการคืนเมื่อได้รับสินค้า และหลังจากตรวจเช็คสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับมาถึงร้านแล้วเท่านั้น